Resid�ncia Can Tarrida
Com a casa

  • Resid�ncia

    Can Tarrida �s un servei al seu avast per a quan els majors de 65 anys, per raons de feina dels seus familiars o per malaltia, no poden seguir a casa seva.
  • Els mes grans, al millor cuidat.

    A Can Tarrida oferim els millors serveis per a que aquells que no poden ser a casa, es sentin com si hi fossin.

Serveis

 

SERVEI DE TREBALL SOCIAL:

La Treballadora Social és la professional de referència durant el tot procés d’acollida i estància, tant del resident com dels seus familiars al centre.

En un primer moment, li informarà sobre l’activitat del nostre centre i respondrà a totes aquelles inquietuds que li puguin sorgir.

Dins les seves tasques, es troba també la d’assessorament i tramitació de les ajudes que existeixen a través de la Llei de Promoció de l’Autonomía Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, més coneguda com “Llei de Dependència”, en coordinació amb Serveis Socials.

Des d’aquest servei s’acompanya al resident i a la seva família, detectant i responent a les necessitats que puguin tenir, vetllant sempre per a que aquestes estiguin cobertes.

 

SERVEI D'INFERMERIA

Des del servei de infermeria el seu familiar  rebrà unes cures orientades cap a la promoció, manteniment i tractament del seu estat de salut. 

La infermera li realitzarà una valoració inicial, a partir de la qual es planificarà un plan de cures que serà portat a terme durant la seva estància en el nostre centre.

La professional li realitzarà un seguiment durant tota la setmana d´ aquells signes o símptomes d´ alarma  que puguin sorgir per a informar al servei mèdic perquè aquest realitze les intervencions necessàries.

 

SERVEI D’EDUCACIÓ SOCIAL

El servei d’educació social posa a disposició dels residents un programa lúdic d’activitats, perquè gaudeixin del seu temps lliure.

Diàriament s’ofereixen activitats diverses, com ara el bingo, les festes tradicionals, les festes d’aniversari, tallers de manualitats, entre d’altres,  per mantenir i potenciar la vida activa dels nostres residents.

 

SERVEI DE FISIOTERÀPIA

Des del servei de fisioteràpia garantim al resident el manteniment i/o la millora de les seves capacitats motrius,

en un ambient terapèutic de confiança i professionalitat.

Oferim una atenció individualitzada, procurant en tot moment assolir el grau màxim d’autonomia possible del resident.

 

SERVEI DE PSICOLOGIA

L’àrea de psicologia s’encarrega de detectar alteracions cognitives i afectives dels residents mitjançant una bateria de proves neuropsicològiques i procurar el manteniment de les funcions cognitives a través de sessions de psicoestimulació tant individual com grupal.

S’ofereixen espais terapèutics individuals per a millorar el benestar del resident, afavorir l’autoestima i garantir la seva adaptació residencial. De la mateixa manera, també s’ofereix suport emocional als familiars per tal de millorar el seu benestar psicològic i afavorir l’acceptació de la malaltia dels seus familiars.

iniciServeisSituacioLa casaContactarInstal�lacionsEquip Hum�

Dol�a de Proven�a, 35 CD 75 | 08629 Torrelles de Llobregat, Barcelona | T. 93 689 10 21 | www.cantarrida.com     alex@cantarrida.com